European Centre for School Level Training in Risk Prevention

Presentation of CSLT
How to ensure better prevention
All from 1998 to 2001
Setting up a co-operation


     

 

 

 

 

 

 За нас 

Европейският център за обучение по превенция на рискове на училищно ниво е създаден през 1997 г. по програма FORM - OSE към Откритото частично споразумение EUR-OPA за големите рискове към Съвета на Европа. В момента към Споразумението са се присъединили 23 страни: Албания, Алжир, Азърбейджан, Белгия, България, Франция, Грузия, Гърция, Италия, Ливан, Люксембург, Малта, Молдова, Монако, Мароко, Македония, Португалия, Русия, Сан Марино, Испания, Турция, Украйна. След 1990 г. Откритото частично споразумение разкрива в различни европейски страни - не само членове на Съвета на Европа, мрежа от центрове. Европейският център е включен в тази мрежа. Той обобщава европейския опит и координира дейността по разработването и осъществяването на общи и частични образователни политики, учебни концепции и педагогически методи в областта на обучението по превенция на рискове на училищно ниво. Центърът насърчава и координира консултациите между страните-членки на Съвета на Европа, другите страни и международни организации в областта на предотвратяването на рискове на училищно ниво.
За осъществяване на целите си Центърът решава следните задачи:

1.Обобщаване, анализиране и разпространяване на световния и европейски опит в областта на обучението по предотвратяване на рискове на училищно ниво и определяне на тенденциите в тази област.
2. Разработване и разпространяване на общи подходи за обучението по предотвратяването на бедствията в широкия смисъл на разбирането на това понятие.
3. Разработване, експериментиране и разпространяване на форми и методи за обучение по предотвратяване на рискове на училищно ниво за различните върастови групи с цел повишаване и задържане вниманието на учениците към тези проблеми и повишаване на практическите резултати от това обучение.
4. Разработване, експериментиране и разпространяване на програми за обучение и въвеждане на пилотни програми за обучение по предотвратяване на рискове на училищно ниво.
5. Разработване, експериментиране и разпространяване на програми за обучение на преподавателите, които ще осъществяват обучението по предотвратяване на рискове на училищно ниво за различните възрастови групи.
6. Организиране и провеждане на обучение на ръководители, специалисти и учители от страните-членки, други страни и международни организации, осъществяващи обучение по предотвратяване на рискове на училищно ниво за различните възрастови групи.
7. Разработване и разпространение на различни учебни материали и литература в областта на обучението по предотвратяване на рискове на училищно ниво за различните възрастови групи.
8. Обобщаване и разпространяване на опита по използването на медиите в интерес на обучението по предотвратяване на рискове на училищно ниво.
Крайната цел на Центъра е издигане нивото на готовност на цялото население да се защити при бедствия и аварии чрез рабработването и разпространяването на съвременни образователни концепции за осъществяване на обучението по предотвратяване на рискове на училищно ниво, насочени към решаването на следните основни проблеми:
1.Обучаемите още в училище да придобият достатъчен минимум от практически умения и знания за защита, самозащита и оказване на помощ при бедствия и технически аварии, съобразно възрастовата си група.
2.Обучаемите още в училище да получат положителна мотивация за своевременно включване и оказване на помощ при стихийни бедствия и технологични аварии, както и за преодоляване на отчуждението между хората.
3. Обучаемите още в училище да получат общи практически умения за управление при кризисна ситуация, като определена част от тях да получат и специализирана подготовмка в тази област с крайна цел - при възникването на кризи, тези от хората, които притежават лидерски качества да могат в повечето случаи да вземат правилно решение за недопускане на големи загуби и да увлекат останалите в спасителните работи.
4. Обучаемите да получат положително отношение към осъществяване на превантивна дейност за защита от бедствия в дадена страна или регион, както и към съответните организации и служителите, които се занимават с тези дейности, както и издигане авторитета на същите. Обучението по предотвратяване на рискове на училищно ниво се разглежда като сериозна инвестиция в бъдещето, в резултат на която значително се снижават загубите, особено на най-ценното - човешкия живот, тъй като знанията, практическите умения и мотивацията, получени в училище, остават за цял живот и от тяхното правилно планиране и практическо осъществяване за различните възрастови групи индиректно зависи цялостно системата за защита и организирането на помощ при големи природни бедствия и технологични аварии във всяка страна и регион. Необходимо е още тук да се внесе уточнението, че под понятието бедствие в случая се разбират не само природни бедствия. Това понятие включва в себе си всички кризисни ситуации, за които трябва да се готвим да се защитаваме. Или както бедствието, така и защитата са широки понятия. Това се обуславя от световните тенденции в тази област и от там - търсенето на възможности за превантивна работа и обучение, което да включва от природните бедствия, екологията, защита от улицата, СПИН, наркотици, криминология и др.


За нашата дейност и проекти - използувайте менюто в ляво или с мишката върху слайдшуто долу в дясно!


Copyright © 2002 Jordan Jordanov. All rights reserved.
Best viewed in IE5+ 800x600 32bit colors.